Hướng dẫn sử dụng các dòng máy rửa bát HAFELE

533.23.260 HDW-FI60A

DOWNLOAD

533.23.200 HDW-F60C

DOWNLOAD

538.21.190 HDW-T50A

DOWNLOAD

538.21.240

DOWNLOAD